O dobrovoľníctve

volunterr-original

Voluntarius - latinsky výraz - ochotný, naklonený. Z historického hľadiska ide o označenie osoby, ktorá sa podrobuje neplatenej príprave na povolanie.

V slovenských podmienkach môžeme povedať, že dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech iných jednotlivcov, skupín, či organizácií, ktoré s touto pomocou súhlasia. Za túto činnosť nedostáva finančnú odmenu, ktorá je základom pre výpočet dôchodku. Pre dobrovoľníka a dobrovoľníčku je to čas, kedy odborne rastú, získavajú pocit zadosťučinenia, nové životné skúsenosti a zručnosti, či nové priateľstvá. 

Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon č. 406/2011-   Zákon o dobrovoľníctve , ktorý nájdete tu:  http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406. Podrobnosti nájdeš v časti legislatíva.

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

V európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov.

Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.

Viac informácií o európskom zbore solidarity [často kladené otázky]   

Zdroj: https://europa.eu/youth/solidarity_sk

Príručka pre žiadateľov a formuláre žiadostí. Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.  

Európska komisia 10. augusta 2018 zverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Predkladací termín na podávanie projektových žiadostí je 7. február 2019, s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov, ktoré majú čas podať projektovú žiadosť do 18. februára 2019. 

Organizácie - Každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá je držiteľom Značky kvality a je zriadená v členskom štáte EÚ, sa môže zúčastňovať a predkladať žiadosti dobrovoľníckych činnosti, stáži a pracovných miest. Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine, v ktorej je žiadajúca organizácia zriadená.

Organizácie z nasledujúcich krajín sa môžu zapojiť do dobrovoľníckej činnosti ako partneri:

 • Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko
 • Lichtenštajnsko, Island a Nórsko
 • Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko
 • Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
 • Ruská federácia

Viac informácií nájdete na stránke organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, ktorý koordinuje a finančne zabezpečuje žiadateľov. 

Zdroj: https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej

Silnú pozáciu majú na Slovensku dobrovoľnícke centrá a je snahou mať takéto centrum v každom krajskom meste. Dobrovoľnícke centrum  je servisnou organizáciou, ktorá poskytuje služby pre verejnosť a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Monitoruje  dobrovoľníctvo, dobrovoľníkov a organizácie/projekty vo svojom kraji a poskytuje im konzultácie, pomoc dobrovoľníkov a vzdelávanie podľa potreby.

DOBROVOĽNÍCKE CENTRÁ NA SLOVENSKU:

 1. BANSKÁ BYSTRICA - Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
 2. BRATISLAVA - Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 3. KOŠICE - Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 4. NITRA -  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 5. PREŠOV - Prešovské dobrovoľnícke centrum
 6. TRNAVA - Trnavské dobrovoľnícke centrum
 7. ŽILINA - Žilinské dobrovoľnícke centrum