Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ  OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Prešovské dobrovoľnícke centrum, občianske združenie, so sídlom: Veselá 6711/1, 080 01 Prešov, registračné číslo: VVS/1-900/90-32049 (MV SR), IČO: 42083141 (ďalej aj “PDC”)

Vaše osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR)  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  Vaše osobné údaje môžemespracúvať na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania (možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete nižšie), prípadne v súlade s inými právnymi základmi.

Kontaktné údaje: +421 910 542 333, dobrovolnictvopo@gmail.com

Zodpovedná osoba: nie je ustanovená.

Prečo spracúvame osobné údaje

PDC spracúva Vaše osobné údaje v prípade, že ste sa:

●      stali naším členom, alebo máte záujem sa ním stať;
●      stali naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou, alebo máte záujem sa ním/ňou stať;
●      chcete zaregistrovať/ alebo ste sa zaregistrovali na odoberanie noviniek od nás;
●      zúčastnili niektorého z našich školení, tréningov, workshopov, besied, konferencií, alebo máte záujem zúčastniť sa;
●      zapojili a/alebo sa plánujete zapojiť do niektorej našej aktivity/aktivít, alebo do našich projektov;
●      na nás obrátili so žiadosťou o informáciu;
●      ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu.

PDC Vaše osobné údaje spracúva najmä za účelom:

●      zasielania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov alebo newsletterov o našich aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
●      spravovania databázy a informácií o podporovateľoch, členoch, dobrovoľníkoch alebo osobách, ktoré majú záujem o spoluprácu s nami;
●      správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;
●      zodpovedania a vyhodnotenia dotazníkov spätnej väzby z našich aktivít, výskumov a prieskumov zameraných na predmet našej činnosti;
●      prípravy, realizácie a Vašej účasti na našich aktivitách a projektoch, ako aj zverejnenia výsledkov z týchto aktivít a projektov;
●      personalistiky o osobách spolupracujúcich s PDC, vrátane zamestnancov.

Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás a to cez našu webovú stránku, e-mailovú adresu, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri Vašom osobnom vyplnení našich dotazníkov a formulárov, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej príležitosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov

a)     Váš súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR predovšetkým vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v nadväznosti prihlásenie sa k odberu newslettera, prejavenie vašej podpory inak, či v prípade vášho dobrovoľného poskytnutia osobných údajov v inej súvislosti;

b)     Plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade, ak ste dobrovoľníkom, spolupracujúcou organizáciou, dodávateľom alebo zamestnancom PDC, alebo ak s nami máte uzatvorenú inú zmluvu, ktorá obsahuje vaše osobné údaje ako zmluvnej strany, alebo osobné údaje vášho zamestnanca, kontaktnej osoby, či inej poverenej osoby;

 c)     Plnenie zákonnej povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR pri spracúvaní údajov o vás napríklad v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov súdom a iným orgánom verejnej moci;

 

 d)     Oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, v prípade ochrany nášho majetku a bezpečnosti, ochrany našich práv a uplatňovania právnych nárokov a v prípade ich použitia na marketingové účely. 

Aké osobné údaje spracúvame

PDC  spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov (napr. za účelom vydania certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, certifikátu o absolvovaní tréningu, workshopu a pod., za účelom vystavenia faktúr a predfaktúr a pod.).

V prípade fyzickej osoby to môže byť najmä:

●      Meno a priezvisko
●      Dátum narodenia
●      Vek
●      E-mail
●      Telefón
●      Bydlisko
●      Dosiahnuté vzdelanie
●      Pracovná pozícia
●      Krátka charakteristika
●      Fotografia/video z nami realizovaných aktivít

 Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám dobrovoľne oznámite, poskytnete alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Ďalej môžeme získavať a spracúvať tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na prístup na webový portál www.dobrovolnictvopo.sk, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristupujete, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

PDC nepožaduje od dotknutej osoby uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ako nakladáme s osobnými údajmi

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prípadov uvedených nižšie:

a)    vaše osobné údaje sprístupňujeme verejnosti v prípade, ak nám k tomu udelíte súhlas;

b)    vaše osobné údaje poskytujeme externým spracúvateľom, napr.: poskytovateľom účtovníckych, audítorských a právnych služieb, poskytovateľom analytických a reklamných služieb, softvérového vybavenia alebo IT podpory, poskytovateľom ďalších služieb súvisiacich s našim predmetom činnosti (vrátane zamestnancov týchto externých spracúvateľov a dobrovoľníkov), ktorí majú postavenie našich sprostredkovateľov alebo samostatných prevádzkovateľov;

c)     subjektom, ktoré podporujú činnosť PDC, vrátane poskytovania finančných a nefinančných príspevkov (napr. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, donori, firemné nádácie, súkromní darcovia a pod.), avšak vždy v rozsahu nevyhnutnom na plnenie našich záväzkov voči týmto tretím stranám a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

d)    tretím osobám, ako napríklad súdom, iným orgánom verejnej moci, právnym zástupcom, účtovným poradcom, audítorom a pod., vo vzťahom k povinnostiam, ktoré pre nás vyplývajú z platných právnych predpisov či z požiadaviek orgánov verejnej moci, resp. vo vzťahu k uplatňovaniu si svojich zákonných nárokov alebo bráneniu svojich zákonných práv.

 Spracúvané osobné údaje nepredávame, neprenajímame a ani inak za odplatu nescudzujeme.

Ako prevádzkovateľ súčasne nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

Trvanie spracovania osobných údajov

PDC spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a v minimálnom rozsahu (a teda osobné údaje spracúvame najviac najviac po dobu uvedenú v zmluve alebo osobitnom právnom predpise).

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov Váš súhlas (podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR), Vaše údaje spracúvame, kým nám udelený súhlas neodvoláte, najdlhšie po dobu 5 rokov od posledného udelenia súhlasu.

Po uplynutí uvedenej doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov, kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ako chránime osobné údaje

V rámci ochrany vašich osobných údajov využívame rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Zároveň limitujeme prístup tretích osôb k vašim osobným údajom, ktoré sú oprávnené vaše osobné údaje spracúvať len s našim privolením.

 Práva a povinnosti dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo:

●      požiadať PDC o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame;
●      požiadať PDC o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame;
●      požiadať PDC o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame;
●      na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
●      odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov- po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
●      namietať spracúvanie vašich osobných údajov;
●      na prenosnosť vašich osobných údajov;
●      na odvolanie súhlasu, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu;
●      právo na informácie o primeraných zárukách, ak by došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie;
●      začať konanie o ochrane osobných údajov, ak zistíte porušenie práv osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo porušenie zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ako dotknutá osoba máte povinnosť poskytovať úplné a pravdivé osobné údaje.

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov vám budú poskytnuté spravidla bezodplatne, avšak za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov

Kedykoľvek si môžete vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracovávané, prípadne v akom rozsahu PDC tieto údaje eviduje. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať PDC o likvidáciu evidovaných údajov.  V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa: dobrovolnictvopo@gmail.com, alebo poštou na adresu PDC.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám PDC v tejto súvislosti poskytne akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnené požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií, resp. o ich overenie.

Súbory Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Webová stránka www.dobrovolnictvopo.sk používa súbory cookies na účely jej užívateľského zlepšovania, pričom ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača - Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke.

Pokiaľ by boli niektoré cookies považované za osobné údaje a také osobné údaje by sme o vás aj spracúvali v zmysle GDPR, budeme od vás vyžadovať aktívny súhlas.

Ďalšie potrebné informácie

PDC sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osôb a nevyužije ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez oprávnenia. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté ostatné časti tohto dokumentu a povinnosti PDC vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú platné od 01.07.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ich znenie a zverejniť ho, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.