Mysli globálne, konaj lokálne 2020

Mysli globálne, konaj lokálne 2020

Rok 2020

Projektom, ktorý podporilo MŠVVaŠ SR a ktorý administruje Iuventa-Národný inštitút mládeže, sme zlepšili informovanosť, vzdelanosť mladých lídrov a pracovníkov s mládežou, ktorí sú v kluboch, MNO, komunitných centrách, či školách. V priebehu roka 2020 sme posilnili spoluprácu organizácií navzájom, ale aj našu spoluprácu so samosprávou, či inými subjektmi. Vytvorili sa mnohé príležitosti pre dobrovoľníkov, hlavne mladých z rôznych komunít a to povzbudilo ďalších k pomoci hlavne ľuďom z rôznym typom znevýhodnených skupín obyvateľov. Rozšírili sme  kompetencie mladých nadobudnuté dobrovoľníckou prácou, čo je veľmi dôležité, pretože to vnímame ako prvok osobného rastu jednotlivca. Mladým to pomôže hlavne v ich osobnom i pracovnom živote.  Aby sme dosiahli tieto ciele máme za sebou v roku 2020 tieto aktivity:

Informačné stretnutia:

Na základe záujmu sme realizovali 9 informačných stretnutí pre mladých ľudí, ale aj organizácie, klub mládeže, MsÚ a MNO. Udialo sa tak v priebehu mesiaca február, marec 2020. Neskôr v júni, júli a septembri 2020. Informácie si vypočulo 69 prítomných.

 

Tréning koordinátorov/koordinátoriek dobrovoľníkov:

Školenie začalo 10 účastníčok a ukončilo ho 9 frekventantiek vo veku od 20 do 56 rokov z piatich miest Prešovského kraja. Vzdelávanie koordinátoriek dobrovoľníkov/dobrovoľníčok sa realizovalo v Prešove počas dvoch dní.

 

Zefektívniť  prevádzkovaný online systém:

Reálne išlo o tieto kroky:   Zefektívnenie webovej stránky pre používateľov, prehľadnejšie poskytovanie informácií na webovej stránke, ale aj zvýšenie počtu používateľov stránky. V roku 2020 sme zaznamenali 4226 používateľov z toho bolo 4197 nových používateľov. Došlo k zvýšeniu pravidelných  príspevkov na sociálnych sieťach a tie mali za dôsledok zvýšenie počtu na facebooku o 135, nárast počtu sledovateľov na instagrame o 130.  Dobrá informovanosť znamenalo nárast počtu novo prihlásených dobrovoľníkov, prihlásených organizácií a  rozšírenie povedomia o našich aktivitách medzi dobrovoľníkmi, koordinátormi, novinármi a hlavne širokou verejnosťou. Veríme, že k tomuto výsledku prispelo aj nové logo a ďalšie informačno-propagačné materiály.  

 

Týždeň dobrovoľníctva 2020:

Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 10 okresov Prešovského kraja. Registrovalo sa 30 organizácií, ktoré vytvorili viac ako 40 aktivít. Celkovo sa zapojilo 1570 zúčastnených z toho bolo 651 dobrovoľníkov (vrátane podujatie Naše Mesto), ktorí odpracovali 1378 hodín. Údaje sú zdokumentované formou prezenčnej listiny z každej organizácie. Dobrovoľníci sa zapojili v rôznych mestách a obciach, napr.: V Prešove, Sabinove, Lipanoch, Starej Ľubovni, Kežmarku, Poprade, Levoči, Svidníku, Bardejove, Humennom. Potešujúce je, že sa pridali nadšenci aj v menších obciach:  Koškovce, Ľubotín, Jakubovany, Ihľany, Podhorany, Výborná, či Krížová Ves. 

V danom roku to bol už 13.ročník Týždňa dobrovoľníctva (TD) ako súčasť národnej kampane. Realizoval sa v čase od 16. 09. – 22.09.2019 v celom Prešovskom kraji. Snahou je podpora organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a potrebujú ďalších. Aktivitou sme znovu zvýšili povedomie verejnosti, že dobrovoľníctvo je forma pomoci iným, ale zároveň spôsob sebarealizácie a osobnostného rastu. 

 

Oceňovanie dobrovoľníkov – „Krajské srdce na dlani 2020“:

Po prvýkrát stalo, že krajské DC môžu nominovať jednotlivcov, skupiny na národnú cenu Dobrovoľník roka 2020 a to vďaka rokovaniu s C.A.R.D.O. Tomu predchádzali diskusné stretnutia a zosúladenie štatútov v jednotlivých krajoch, ktoré iniciovala Platforma DCaO. Štatút Krajského Srdca na dlani 2020 Prešovského kraja bol schválený Radou PDC – o.z. v mesiaci júl 2020, ktorý stanovil prijímanie nominácií do 15. novembra 2020.  Do uvedeného termínu prišlo 24 nominácií, ale členky HK vyberali a hodnotili 21 nominácií, ktoré splnili požadované podmienky. Výsledok rozhodnutia HK bol predstavený v bulletine, ktorý dostali všetci ocenení, následne zaslaný novinárom. Rovnako bola vypracovaná TS, ktorá bola expedované regionálnym médiám.

Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandemickou situáciou na Slovensku, sa oceňovanie uskutočnilo dňa 9. decembra 2020 v komornom duchu, rozdelené na niekoľko častí podľa jednotlivých kategórií a bez prítomnosti verejnosti, či médií.  Záštitu nad krajským oceňovaním Srdce na dlani 2020 prevzal PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja.  Ten spolu s pani primátorkou mesta Prešov, Ing. Andreou Turčanovou, pozdravili prítomných ocenených prostredníctvom video príhovoru. Pán Peter Basala zdokumentoval podujatie, ktoré vidíte v prílohe.

 

Poskytovanie informácií, konzultácií a ponúk pre dobrovoľníkov:

Od januára do decembra 2020 sme poskytli konzultácie pre 229 jednotlivcov. Išlo o informovanie 160 individuálnych záujemcov  o dobrovoľníctvo, 42 konzultácií pre koordinátorov dobrovoľníkov a následne 27 konzultácií prebehlo pre lídrov MNO, samosprávu, KC.

Pozitívna bola skutočnosť, že jednotlivci pozitívne reagovali na naše jednorazové výzvy: 1. Písanie listov pre seniorov – bezkontaktná pomoc; 2. Nadýchni sa – výzva ku Dňu Zeme, kde išlo o čistenie svojho lokálneho ŽP; 3. Pomoc počas pandémie – šitie rúšok, rozvoj liekov, stravy a to hlavne v meste Prešov. Menšie mestá nežiadali ďalších – nových dobrovoľníkov. Vystačili si so svojim potenciálom.  Do týchto aktivít sa zapojilo 102 dobrovoľníkov.

 

Posilnenie spolupráce s inými partnermi – Náhradná aktivita za nerealizovaný worshop:

Už začiatkom roka (26.02.2020) sa Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. stalo administrátorom siete sociálnych MNO mesta Prešov a zabezpečovalo tak svoju koordinačnú úlohu. Už na prvom stretnutí sme formou dotazníka požiadali zapojené organizácie, aby aktualizovali svoj záujem o aktívnu spoluprácu. Táto snaha bola úspešná a tak sa nám podarilo vytvoriť databázu MNO so snahou zlepšiť pomoc ľuďom v zložitých životných situáciách. Pomáhajúcu databázu môže nájsť na  webovej stráne mesta Prešov:  www.presov.sk/pomahajuca-databaza-mno.html    Rovnako aj na stránke PDC-o.z.: https://www.dobrovolnictvopo.sk/organizacie

 Napriek tomu, že pandémia nám nedovolila stretávať sa, lídri MNO sa stretli ešte 2x a to 15.07.2020 a 23.09.2020. Riešili sme hlavne problémy spojené s výnimočným stavom, zefektívnenie pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny občanov. Svoje požiadavky sme dokázali predniesť aj na sociálnu komisiu a požiadavkou zriadiť Radu pre MNO sa zaoberala aj pani primátorka mesta Prešov. Ciele aktivity sme museli prispôsobiť požiadavkám, ktoré priniesol rok Covidu 19. Dokázali sme však udržať a sieťovať MNO v meste Prešov a posilniť záujem organizácií aj o dobrovoľníctvo.

Projekt realizovaný v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

ĎAKUJEME za dôveru a zároveň naše poďakovanie patrí aj všetkým zapojeným jednotlivcom, školám, organizáciám, samosprávam a ďalším subjektom.