SLUŹBA DOBROVOĽNÍCTVU 2019

SLUŹBA DOBROVOĽNÍCTVU 2019

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum po 11 rokoch oficiálnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva obhájilo svoju pozíciu a patrí medzi subjekty, ktoré sa môžu uchádzať  o dotácie z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR. Vďaka tomu môžeme ďalej pracovať na realizácii etablovaných aktivít a snažiť sa o profesionalizáciu našej činnosti v oblasti zapájania mládeže do dobrovoľníctva.

V RÁMCI SCHVÁLENÉHO PROJEKTU BUDEME  V ROKU 2019  REALIZOVAŤ TIETO AKTIVITY:

1)      Informačné stretnutie so zástupcami formálneho vzdelávania.  Ponuka je určená primárne zástupcom stredných škôl (pedagógovia, výchovní a kariérni poradcovia, školskí psychológovia,...). Stretnutie sa bude konať v spolupráci s PSK.

2)      Informačné stretnutie so zástupcami neformálneho vzdelávania. Zorganizujeme stretnutie pre zástupcov mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú práci s dobrovoľníkmi s cieľom výmeny skúseností v oblasti učenia/vzdelávania mladých dobrovoľníkov cez ich dobrovoľnícku činnosť rozpoznanie a uznanie nadobudnutých zručností.

3)      Vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov. Cieľom je skvalitňovať prácu zástupcov MVO s mladými dobrovoľníkmi, zvlášť mladými s nedostatkom príležitostí. Vzdelávacie podujatie v rozsahu jedného dňa + práca na doma, na ktorom sa budeme venovať špecifikám práce s mládežou, aktuálnym trendom v dobrovoľníctve a zručnostiam potrebným pre efektívne riadenie dobrovoľníkov.

4)      Praktický projektový manažment. Na základe ponuky zrealizujeme 3 fázové vzdelávacie podujatie pre študentov SŠ, na ktorom priblížime témy kritického myslenia občianskej angažovanosti, súvisu medzi konaním jednotlivca a globálnym dopadom, projektového riadenia. Účastníci budú aj s pomocou finančného príspevku v období medzi stretnutiami pracovať na riešení nimi vybraného problému

5)      Dni aktívneho dobrovoľníctva 2019. Aktivita zameraná na získanie prvej praktickej skúsenosti s dobrovoľníctvom v rôznych oblastiach. Predchádza jej informačná kampaň sústredená na propagáciu dobrovoľníctva aj konkrétnych krátkodobých dobrovoľníckych príležitostí pripravených špeciálne pre túto aktivitu. Verejnosť, hlavne mladí ľudia, bude vyzvaná na zapojenie sa do týchto aktivít a vyskúšanie si dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach a rôznych mestách kraja.

6)      Ochutnávka dobrovoľníctva – konferencia ako priestor na zdieľanie svojich skúsenosti s dobrovoľníctvom, získanie informácie o možnostiach dobrovoľníctva doma aj v zahraničí, o prínosoch dobrovoľníctva pre rozvoj osobnosti.

Jeden z výstupov bol dokumentárny film o inšpiratívny organizáciách, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi.Ide o 4 etablované organizácie Prešovského kraja. Dokument je k dispozícií tu : https://vimeo.com/filmaproduction/review/362078227/b5951fb792 

Realizátorom dokumentu bol Mgr. Martin Michelčík a firma Filma, s.r.o. ĎAKUJEME.

7)      Konzultácie, poradenstvo, propagácia.  Počas celého roka budeme spravovať web stránku www.dobrovolnictvopo.sk a FB profil PDC, kde budeme zverejňovať aktuality z oblasti dobrovoľníctva, propagovať aktuálne dobrovoľnícke príležitosti aj dobrovoľníctvo celkovo. Priebežne budeme prepájať záujemcov o dobrovoľníctvo s organizáciami hľadajúcimi dobrovoľníkov.

8)      Krajské srdce na dlani 2019 - Krajským oceňovaním dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, skupín a firiem,  chceme poukázať na prínos dobrovoľníckej práce, predstaviť výnimočných ľudí a projekty, zvýšiť status dobrovoľníctva medzi verejnosťou a váhajúcich motivovať k dobrovoľníctvu. Galavečer sa uskutoční začiatkom decembra 2019.

Zároveň plánujeme realizovať pracovné stretnutia s dôležitými partnermi aby sme v diskusii vedeli nájsť lepšie prepojenie, ktoré môže ovplyvňovať pohľad skupín, s ktorými pracujú, na dobrovoľníctvo. Ide najmä o školy, zariadenia poskytujúce sociálne služby, Úrady práce, samosprávy a Úrad PSK.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.